Education, training, coaching, counseling/ Vzdělávání, trénink, koučink, poradenství

- fields education and tailored courses.
The parent company WIFI operates in Austria. Our goal is to offer training of the highest quality according to international standards. Each of workouts is valid by an internationally certificate of participation. We offer soft skills training, management training, language training, and supply grows slowly toward hard skills.
-------------------------------------
- oborové vzdělávání a kurzy šité na míru.
Mateřská firma WIFI působí v Rakousku. Cílem společnosti je nabízet odborné vzdělávání nejvyšší kvality podle mezinárodních standardů. Součástí každého z tréninků je mezinárodně platné potvrzení o účasti. Nabízíme tréninky soft skills, manažerské kurzy, jazykové vzdělávání a nabídka se pomalu rozrůstá i směrem k hard skillovým dovednostem.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Tailored educational activities - in house + open courses/Vzdělávací aktivity na míru – in house + otevřené kurzy

Co nabízíme

Courses for companies and individuals in areas of soft skills and management development, language learning in the form of modern e-learning, coaching, counseling.
Any mediation training from the menu Austrian WIFI, parent (www.wifi.at) in the Czech Republic according to the highest standards of education.
-------------------------------------
Kurzy pro firmy i jednotlivce v oblasti měkkých a manažerských dovedností, jazykové vzdělávání formou moderního e-learningu, koučink, poradenství.
Zprostředkování jakéhokoli tréninku z nabídky rakouské WIFI, mateřské společnosti (www.wifi.at) v České republice dle nejvyšších standardů vzdělávání.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners in the field of education, with which we could instead of sharp competition to support - each offering their courses, exchange of lecturers, experience and long-standing work with partners on larger educational plans.
-------------------------------------
Hledáme partnery na poli vzdělávání, se kterými bychom se mohli namísto ostré konkurence podporovat – nabízet vzájemně své kurzy, vyměňovat si lektory, zkušenosti a dlouhodobě pracovat se stálými partnery na rozsáhlejších vzdělávacích plánech.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Education, courses, training, trainer, lecturer, soft skills, languages
Vzdělávání, kurzy, tréninky, lektor, trenér, soft skills, jazyky

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Paní Mgr. Romana Hušková

Account Manager
Zpět na seznam