Marketing,PR,neuro training,strategy,media representation,crisis communi/ Marketing,PR,neuro trénink,strategie,mediální zastupování,krizová komunikace

Marketing and PR agency, preparation and implementation of marketing and communication strategies, provides research and analysis. He specializes in crisis communications, media defense, auditing firms and employees. It implements a complete campaign with full service. Offers neuromarketingové laboratories: neuromarketing, digital coaching, Mindball, Brainjogging, courses and coaching work effectively with the brain.
-------------------------------------
Marketingová a PR agentura, přípravou a realizací marketingových a komunikačních strategií, zajišťuje výzkumy a analýzy. Specializuje se na krizovou komunikaci, mediální obhajoby, audity firem a zaměstnanců. Realizuje kompletní kampaně s full servisem. Nabízí služby neuromarketingové laboratoře: neuromarketing, digitální koučink, Mindball, Brainjogging, kurzy a koučink efektivní práce s mozkem.

Number of employees
  • 1-9

Marketing and PR services, neuro training, digital coaching/ Marketingové a PR služby, neuro trénink, digitální koučink

What we offer

Marketing services, PR services, crisis communications, online marketing, media representation, research and analysis,
testing of employees, personnel audits, training of concentration, effective work with the brain
-------------------------------------
Marketingové služby, PR služby, krizová komunikace, online marketing, mediální zastupování, výzkumy a analýzy,
testování zaměstnanců, personální audity, trénink koncentrace, efektivní práce s mozkem

What we are looking for

We are looking for companies and organizations to whom we could offer cooperation in the field of marketing, PR, crisis communication (preparation for crisis communication) and also in the practice of concentration, effective work with the brain.
-------------------------------------
Hledáme firmy a organizace, kterým bychom mohli nabídnout spolupráci v oblasti marketingu, PR, krizové komunikace (příprava na krizovou komunikaci) a také v oblasti tréninku koncentrace, efektivní práce s mozkem.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

marketing, PR, neuro training (training concentration), strategy, media representation, crisis communication
marketing, PR, neuro trénink (trénink koncentrace), strategie, mediální zastupování, krizová komunikace

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Services

Target Countries

  • Czech Republic
  • Slovakia

Responsible

Ms Mgr. Eva Fruhwirtová

senior manager

back to list