Increasing the efficiency and productivity of sales teams / Zvyšování efektivity a produktivity obchodních týmů

I work as an independent consultant since 2010
- Improving the performance of business processes, productivity and efficiency traders
- Planning and measuring their performance,
- Implementation of CRM systems and applications of strategic management team to practice.
- Business models and innovative products and services.
¨-------------------------------------
Jako samostatný poradce působím od roku 2010
- Zvyšování výkonnosti obchodních procesů, produktivity a efektivity obchodníků
- Plánování a měření jejich výkonu,
- Zavádění CRM systémů a aplikace strategického řízení týmu do praxe.
- Obchodní modely a inovace produktů a služeb.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Increasing and measuring the effectiveness of the business process / Zvyšování a měření efektivity obchodního procesu

Co nabízíme

Services focus on measuring and improving the productivity of the business process (and business group), the introduction of methods has an immediate impact on the results of the business team. The methodology is always tailored to the company's business strategy and objectives arising from it.

In addition to financial savings and increased sales managers brings this concept increased clarity about the team and customers and reduce administrative and operational control of subordinates.

Advantages - financially attractive investment with a quick payback, flexible, effective and measurable.
-------------------------------------
Služby zaměřeny na měření a zvyšování produktivity obchodního procesu (a obchodní skupiny), zavedení metody má okamžitý dopad do výsledků obchodního týmu. Metodika je vždy uzpůsobena obchodní strategii firmy a cílům z ní vyplývajících.

Kromě finančních úspor a zvýšení tržeb přináší tento koncept manažerům zvýšenou přehlednost o týmu i zákaznících a snížení administrativy a operativní kontroly podřízených.

Výhody služby - finančně zajímavá investice s velmi rychlou návratností, flexibilní, účinná a měřitelná.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

evaluation, sales, performance
hodnocení, prodej, měření výkonu

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic
  • Slovakia

Zástupce

Paní Martina Václavíková


Zpět na seznam