Manufacturer and supplier of equipment for health / Výrobce a dodavatel zařízení pro zdravotnictví

- The company is based in Ostrava - Marianske Hory
- Manufacturer of equipment for work simplification middle and lower medical staff in health and social sphere, positioning and rehabilitation aids - prevention of lifestyle diseases.
- Provider of service work and counseling in the care of the handicapped in the household.
- On the market since 1996, its own know-how
-------------------------------------
- Firma sídlí v Ostravě – Mariánských Horách
- Výrobce zařízení pro zjednodušení práce středního a nižšího zdravotnického personálu ve zdravotnictví a sociální sféře, polohovacích a rehabilitačních pomůcek - prevence civilizačních chorob.
- Poskytovatel servisních prací a poradenství v oblasti péče o hendikepované v domácnosti.
- Na trhu od r. 1996, vlastní know-how

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Responsible for themselves and the future of Earth / Zodpovědně k sobě a budoucnosti Země

Co nabízíme

We offer a revolutionary change in the field of cleaning and disinfection. Ensures perfect wash and disinfect bedpans and urinal bottles, so it is suitable everywhere where there is a greater number of persons confined to bed. The main advantage of our product is superior hygienic results of tests, saving energy striking the actual operation and elimination of chemical burden on nature.
-------------------------------------
Nabízíme revoluční změnu v oblasti mytí a desinfekce. Náš produkt zajišťuje nejen dokonale umytí a desinfekci podložních mís a urinových lahví, ale likviduje i spory, proto je vhodný všude, kde je větší počet osob upoutaných na lůžko. Hlavní výhodou našeho produktu jsou vynikající výsledky hygienických testů, markantní úspora elektrické energie samotného provozu a eliminace chemické zátěže pro přírodu.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

For the production of the product we are looking for suppliers of small series components.

For sales looking for : Consultants that deal with area hospitals, hospices, nursing homes, boarding houses for the elderly and so on.
Founder and operator of hospitals, pensions for retirees and the like.
-------------------------------------
Pro výrobu produktu hledáme dodavatele malých sérií komponent.

Pro odbyt hledáme : Projektové kanceláře, které se zabývají oblastí nemocnic, hospiců, domovů důchodců, penzionů pro seniory, USP, LDN a podobně. Zřizovatele a provozovatele nemocnic, DD, USP, LDN, penzionů pro důchodce a podobně.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Disinfecting Equipment for Bedpans, Shower Disinfecting Panels
Desinfikátor podložních mís, sprchovací desinfekční panel

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Vyrobni dohoda
  • Investice, financovani

Target Countries

  • Armenia
  • Czech Republic
  • Russian Federation
  • Slovakia

Zástupce

Paní RNDr. Jana Ženatá

Associate / Společník
Zpět na seznam