Supplier credit and marketing information/Dodavatel kreditních a marketingových informací

Corporate Check up; Monitoring System links; Preventor;
Addressing claims; Albertina; Sectoral benchmarking; credit report; Certification economic condition of companies
Prevention of bad debts, market mapping, identification of potential customers.
-------------------------------------
Firemní Lustrátor; Systém sledování vazeb; Preventor;
Řešení pohledávek; Albertina; Odvětvové srovnávací analýzy; Kreditní zprávy; Certifikace ekonomické kondice firem
Prevence vzniku nedobytných pohledávek, mapování trhu, vytipování potenciálních zákazníků.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Corporate Check up, Preventor, Albertina/Firemní Lustrátor, Preventor, Albertina

Co nabízíme

• Company Check up - Application examining company financial fitness
• Global Reference Solution - International company database focused mainly on sales and marketing
• Preventor - automatic monitoring negative signals loaded with portfolio companies
• Albertina - marketing database tool for systematic mapping of the market and find potential customers
• Company rating/certification
-------------------------------------
• Firemní Lustrátor - on-line prověření finanční kondice firem
• Global Reference Solution - mezinárodní databáze firem pro obchod a marketing
• Preventor – automatický monitoring negativních signálů u načteného portfolia firem
• Albertina – marketingový databázový nástroj pro systematické zmapování trhu a vyhledání potenciálních zákazníků
• Certifikace ekonomické kondice firem

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Payment information to your customers (barter cooperation)
-------------------------------------
Informace o platební morálce Vašich zákazníků (barterová spolupráce)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Credit information, checking creditworthiness, claims prevention, marketing information, database of companies
Kreditní informace, prověření bonity, prevence vzniku pohledávek, marketingové informace, databáze firem

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Karel Bezoušek

Regional Director/Regionální ředitel
Zpět na seznam