Development, production, sales of tools and machinery for mining, petrochemical / Vývoj, výroba, prodej nářadí a stroje pro doly, petrochemii

KOEXPRO OSTRAVA, a.s. is known as a deliver of complete solutions in steps RESEARCH - DEVELOPMENT - MANUFACTURE - SALES - SERVICE for tools, machines and equipment of category M2 for using in potentially explosive atmospheres (DIRECTIVE ATEX 94/9/EC).
-----------------------------------------------
Společnost KOEXPRO OSTRAVA, a.s. sje známa jako dodavatel komplexních řešení v řetězci: VÝZKUM - VÝVOJ - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS nářadí, strojů a technologií klasifikovaných jako zařízení kategorie M2 určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (DIRECTIVA ATEX-94/9/ES). Zastoupení na trzích PL, RU, UA, TR, CN.

Počet zaměstnanců
 • 10-49

ATEX Directive, tools, machinery / Směrnice ATEX, nářadí, stroje

Co nabízíme

- Tools, machinery and equipment with hydraulic and pneumatic drive for the environment and the workplace a potentially explosive atmosphere according to ATEX Directive. The European patent technology and elements of flood protection - trademark PROTEX-K., - Hand tools, lifting and handling equipment, pumps and piping components used to transport heavily thickened mixture, unique machinery and equipment. For all mentioned comprehensive service., - Mechanization to protect land and human settlements against the adverse effects of floods and torrential rains., - Our products and technologies are based for the most part on their own "know how" and its parameters are similar to that global manufacturers
-----------------------------------------------
- nářadí, stroje a zařízení s hydraulickým a pneumatickým pohonem pro prostředí a pracoviště s nebezpečím výbuchu dle směrnice ATEX. Evropský patent technologie a prvků protipovodňové ochrany-ochranná známka PROTEX-K., - ruční nářadí, zvedací a manipulační technika, čerpadla a komponenty sloužící k potrubní dopravě silně zahuštěných směsí, unikátní stroje a zařízení., - komplexní servis, - mechanizaci k ochraně území a lidských sídlišť před nežádoucími účinky povodní a přívalových dešťů, - vlastní "know how" na úrovni obdobných řešení světových výrobců.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

- We are looking for business partners, eventually. partners for cooperative production, - For small mechanization accompanying activities in the area of ​​underground mining, gas, petrochemical and administration maintenance of railway tracks, - Search for customers either secure delivery of our products to the previously defined areas for their use, or the customer can be directly the company that provides operation black coal mines, operation and maintenance of railway lines, gas pipes, etc., - Searching customers ensure deliveries, eventually directly deep black coal mines operating, maintenance, gas distribution systems, operation and maintenance of railways
-------------------------------------
Hledáme obchodní partnery, popř. partnery pro kooperační výrobu. - K malé mechanizaci doprovodných činností v oblasti hlubinného hornictví, plynárenství, petrochemie a správy a údržby železničních tratí. - Hledaní zákazníci zajišťují dodávky, popř. přímo provoz hlubinných kamenouhelných dolů, údržbu rozvodů plynu, provoz a údržbu železničních tratí, atd.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

ATEX, petrochemistry, gas industry
ATEX, petrochemie, plynárenství

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda
 • Spoluprace ve V&V
 • Licence

Target Countries

 • Australia
 • Belarus
 • China
 • Czech Republic
 • Indonesia
 • Kazakhstan
 • Mongolia
 • Poland
 • Russian Federation
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • South Africa
 • Spain
 • Taiwan, Province of China
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States
 • Viet Nam

Zástupce

Pan Ing. Jaroslav Pařenica

Representative / Prokurista
Zpět na seznam