Consultancy for strategic development of businesses and individuals/poradenství pro strategický rozvoj podniků a osob

Managerial and personal counseling issues relating to the creation of a comprehensive vision of the situation in which a company, creating an effective organizational structure, changes in business strategy. We provide innovative workshops aimed at solving specific problems of real people in real time. Unique in the use of cognitive unconventional method of Clean Language and Symbolic Modelling.
--------------------------------------
Manažerské a osobní poradenství týkající se otázek vytvoření komplexního vidění situace, ve které se nachází firma, tvorby efektivní organizační struktury, změny podnikové strategie. Provádíme netradiční semináře, jejichž cílem je řešení konkrétních problémů konkrétních lidí v reálném čase. Jako jediná v ČR používám netradiční kognitivní metodu Clean Language a Symbolic Modelling.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Consulting for Strategic Development/Poradenství pro strategický rozvoj

Co nabízíme

We organize seminars unconventional (business workshops) that are aimed at creating a space for the exchange of experience and the search for effective solutions tailored to each specific participant or team. We provide individual consultations, which are often related to personal problems or sensitive issues, business development, which can not be addressed in seminars, We operate within the company as interim manager (temporary manager).
--------------------------------------------
Pořádáme netradiční semináře (podnikatelské tvůrčí dílny), které jsou zaměřené na vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností a hledání efektivních řešení na míru pro každého účastníka nebo konkrétní tým.
Provádíme individuální konzultace, které se často týkají řešení osobních problémů, anebo citlivých otázek rozvoje podniku, které nelze řešit na seminářích, Působíme přímo ve firmě jako interim manažer (dočasný manažer).

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We welcome cooperation with companies of various sizes (mostly small and medium-sized enterprises and self-employed) in the implementation and development of their business plans and improve the efficiency of decision-making processes, and also with universities, innovation centers and educational institutions. I will assist in developing cooperation between Czech and Russian small and medium-sized enterprises and regions.
------------------------------------------------
Uvítáme spolupráci s firmami různé velikosti (převážně malými a středními podniky a živnostníky) v oblasti realizace a rozvoje jejich podnikatelských záměrů a zvyšování efektivity rozhodovacích procesů, a také s vysokými školami, inovačními centry a vzdělávacími institucemi. Budu nápomocná v oblasti rozvíjení spolupráce mezi českými a ruskými malými a středními podniky a regiony.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

startegic management, inovative thinking, systemic modelling, business consulting
strategický management, inovační myšlení, systemické modelování, podnikové poradenství

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic
  • Russian Federation

Zástupce

Paní Mgr. Jekatěrina Málková

consultancy/poradce

Zpět na seznam