Staffing, marketing events, trade fair/Personální obsazení marketingových akcí, veletrhů

We are a company engaged primarily staffed (professional assistants, hostesses, promoters ..) and the organization of marketing events. The clients we work to ensure that additional activities (program for exhibition stand, leisure activities for promotion, teambuilding) and maintaining long-term relationships with business partners (business dinners, corporate / private parties). We specialize in effective solutions with a focus on cost optimization company. We operate throughout the country and abroad.
------------------------------------
Jsme firma zabývající se primárně personálním obsazením (odborné asistentky, hostesky, promotéři..) a organizací marketingových akcí. S klienty spolupracujeme na zajištění doprovodných aktivit (program na výstavním stánku, volnočasové aktivity po promoakci, teambuilding) a udržování dlouhodobých vztahů s obchodními partnery (obchodní večeře, firemní/soukromé večírky). Specializujeme se na efektivní řešení se zaměřením na optimalizaci nákladů firmy. Působíme po celé ČR i v zahraničí.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Streamlining of personal promotion/Zefektivnění osobní propagace

Co nabízíme

Five-year experience in the field of exhibitions and personal promotion in both the Czech Republic and abroad, solutions for anyone - cooperation with multinational units and small firms presence of more than 400 experienced trained hostesses which prefer intelligence and abilities (most students or graduates of universities) specialization on personal attention, effective solutions and cost savings.
------------------------------------------
Pětileté zkušenosti v oboru výstavnictví a osobní propagace jak v ČR tak v zahraničí, řešení na míru pro kohokoli - spolupráce s nadnárodními celky i malými firmami, zastoupení více jak 400 zkušených proškolených hostesek u kterých preferujeme inteligenci a schopnosti (většina studentky či absolventky VŠ), specializace na osobní přístup, efektivní řešení a úsporu nákladů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers of the various disciplines and courses that use or wish to use any form of personal presentation (fairs, demonstration days, presentations to business partners ..) or to maintain good relations with both the company and with business partners (business dinners, corporate events, teambuilding) . Those who prefer effective solutions and appreciate the experience and advice of experts with regard to their economic situation.
---------------------------------------
Hledáme zákazníky různých oborů či zaměření, kteří využívají či mají zájem využít jakoukoli formu osobní prezentace (veletrhy, předváděcí dny, prezentace u obchodních partnerů..) či udržovat dobré vztahy jak ve firmě tak s obchodními partnery (obchodní večeře, firemní večírky, teambuildingy). Takové, kteří preferují efektivní řešení a ocení zkušenosti a rady odborníků s ohledem na svou ekonomickou situaci.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

staff, promotion, exhibition, organization, hostess, assistant, effective
personál, propagace, veletrh, organizace, hosteska, asistentka, efektivní

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic

Zástupce

Paní Ing. Jana Kuráňová

Director/Ředitel

Zpět na seznam