Complex services in accounting, tax consulting, auditing/Komplexní služby v oblasti účetnictví, daňového a podnikového poradenství a auditu

AUDITOR is an auditing and tax consulting company with an international focus. For more than 20 years AUDITOR provides services in complete business outsourcing, tax and business consulting and audit within the territory of Czech – Slovakia – Austria and also focuses on international aspects and consulting on setting and running businesses in central European countries. AUDITOR provides services in all three countries in Czech/Slovak, English and German languages and via its 7 offices employs 150 employees.
-------------------------------------
AUDITOR je auditorskou a daňově poradenskou společností s mezinárodním zaměřením. Již více než 20 let nabízí v teritoriu Česko - Slovensko - Rakousko služby kompletního business outsorcingu, daňového a podnikového poradenství, auditu. Soustředí se také na prvky mezinárodního aspektu a poradenství při zakládání a provozování podniku v okolních zemích střední Evropy. Své služby nabízí ve všech třech zemích v češtině/slovenštině, angličtině a němčině. Prostřednictvím 7 kanceláří zaměstnává 150 lidí.

Počet zaměstnanců
 • 50-249
 1. Profil 1
 2. Profil 2

Accounting and tax issues in the Czech Republic / Účetní a daňová problematika v ČR

Co nabízíme

We offer personal consulting in extensive sphere of the Accounting administration, tax and business consulting as well as advising on business strategy decisions.
We provide specific recommendations for entrepreneurs contemplating to start their business in some of the central European countries. We offer company’s seat in downtown of the capitals as well as relevant support.
We help to minimize the unreasonable costs spent due to lack of information on local tax administration. Thanks to the cooperation with the international network of consultancy companies we can recommend reliable consultant in other countries. We are proud to offer quality, flexibility and foreign languages knowledge.
........................................
Nabízíme osobní konzultace v oblasti vedení účetní administrativy, daňového a podnikového poradenství i strategických rozhodnutí pro další rozvoj. Poskytujeme konkrétní doporučení pro podnikatele, kteří zvažují podnikat v některé ze zemí střední Evropy. Poskytujeme sídlo v centru hlavních měst včetně příslušné podpory. Pomáháme minimalizovat zbytečné náklady v důsledku neznalosti tamního administrativně daňového systému. Díky spolupráci s celosvětovou poradenskou sítí doporučíme spolehlivého poradce v dalších zemích. Hlavními znaky našich služeb je kvalita, rychlost a služby v několika jazycích.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Companies, that look for:
- Solutions of specific accounting / tax issues
- New partner for long-term cooperation in accounting administration, tax and business consultancy
- Recommendation for business structure optimizing, Partner for special projects
........................................
Společnosti, které poptávají:
- řešení konkrétní účetně / daňové záležitosti
- nového partnera pro dlouhodobou spolupráci při vedení účetnictví, daňového a podnikového poradenství
- doporučení pro optimalizaci podnikové struktury, partnera pro specializované projekty

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

audit, tax consulting, internalisation of business, accounting, due diligence, double taxation, expatriots
audit, daňové poradenství, mzdy, zakládání podniků v zahraničí, dvojí zdanění, vysílání pracovníků, jednání s úřady, due diligence

Hledaná spolupráce

 • Sluzby

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • Slovakia

Zástupce

Paní Mag. Natália Kasalovská

Tax advisor with Czech license/Daňová poradkyně s českou licencí

Accounting and tax issues in Slovakia and Austria/Účetní a daňová problematika v SR a Rakousku

Co nabízíme

We offer personal consultations in the broad field of operative administration, accounting, tax and business consulting and strategic decision for further development. We provide specific recommendations for entrepreneurs who are considering business in some of the countries of Central Europe. We provide a seat in the center of major cities, including the support. We help minimize unnecessary costs due to ignorance of the local tax system in it. By working with a global consulting network can recommend a reliable advisor in other countries. The main features of our service, the quality, speed and service in several languages, including Czech / Slovak.
---------------------------------------
Nabízíme osobní konzultace v široké problematice operativního vedení účetní administrativy, daňového a podnikového poradenství i strategických rozhodnutí pro další rozvoj. Poskytujeme konkrétní doporučení pro podnikatele, kteří zvažují podnikat v některé ze zemí střední Evropy. Poskytujeme sídlo v centru hlavních měst včetně příslušné podpory. Pomáháme minimalizovat zbytečné náklady v důsledku neznalosti tamního administrativně daňového systému. Díky spolupráci s celosvětovou poradenskou sítí doporučíme spolehlivého poradce v dalších zemích. Hlavními znaky našich služeb je kvalita, rychlost a služby v několika jazycích včetně češtiny / slovenštiny.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Companies that request:
- Addressing the specific accounting / tax issues in SR / Austria
- New partner for long term cooperation in accounting, tax and business consulting in Czech / Slovak including any reporting to the CR / SR
- Consultation when considering the Slovak business / Austria, recommendations optimal form of entry into the local market
- Partner for regular information on tax law changes relevant tailored.
- Consultation on double taxation, PWD representation in negotiations with relevant partners in the Slovak Republic / Austria
-----------------------------------------
Společnosti, které poptávají:
- řešení konkrétní účetně / daňové záležitosti v SR / Rakousku
- nového partnera pro dlouhodobou spolupráci při vedení účetnictví, daňového a podnikového poradenství v češtině / slovenštině včetně libovolného reportingu do ČR/SR
- konzultaci při zvažování podnikání na Slovensku / Rakousku, doporučení optimální formy vstupu na tamější trh
- partnera pro pravidelnou informovanost o daňově právních změnách relevantních šitou na míru.
- konzultaci v oblasti dvojího zdanění, vysílání pracovníků, zastupování při jednání s relevantními partnery na Slovensku / Rakousku

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

audit, tax consulting, internalisation of business, accounting, due diligence, double taxation, expatriots, Austria, Slovakia
audit, daňové poradenství, mzdy, zakládání podniků v zahraničí, dvojí zdanění, vysílání pracovníků, jednání s úřady, due diligence, Rakousko, Slovensk

Hledaná spolupráce

 • Sluzby

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • Slovakia

Zástupce

Paní Mag. Natália Kasalovská

Tax advisor with Czech license/Daňová poradkyně s českou licencí

Zpět na seznam