Lot production of electrical machines and equipment/Sériová výroba elektrických strojů a přístrojů

“Sarapul electric generators” JSC – engineering enterprise, which specializes in lot production of electrical machines and equipment.
Product range includes lightning equipment and on-board systems for power supply for aircraft; electric trucks; dough mixers; electric fans for cars, electric motors for elevator winches, electric transport and metal-working machines.
The company has full industrial enterprise infrastructure of the and executes all events of product life cycle.
-------------------------------------
“Sarapul electric generators” JSC – strojírenský podnik, který se specializuje na sériovou výrobu elektrických strojů a zařízení.
Produktová řada zahrnuje elektroinstalace a palubní systémy pro elektrické napájecí zdroje letadel; elektrické trucky; míchačky těsta; elektrické větráky pro auta, elektrické motory pro navijáky výtahů, elektrickou dopravu a kovoobráběcí stroje.
Společnost má plnou průmyslovou podnikovou infrastrukturu a vykonává všechny akce životního cyklu výrobku.

Počet zaměstnanců
 • více než 250

Electric trucks / Elektrické trucky

Co nabízíme

We can confidently say, that all newest developments and all background in driver and cargo safety have realized in design of trucks ET2 series.
In case of sharp braking, brake system helps to control of driving process. In case of emergency brake system provides the shortest rake path.
Electric trucks ET2 sers are equipped with electronic motor controller, which providing smooth stepless adjustable speed and soft loading of mechanisms.
Up-to-date electronic motor controller essentially increases efficiency of transport works, extend cycle of persistent works to 25% and reduced wear in mechanisms.
--------------------------------------------------------------------
Můžeme s jistotou říci, že v designu vozíků řady Et2 jsou zrealizovány veškeré nejnovější vývoje a veškeré zázemí v bezpečnosti řidiče a nákladu. V případě prudkého brzdění brzdový systém pomáhá kontrolovat proces řízení. V případě pohotovostního brzdového systému poskytuje nejkratší brzdnou dráhu
Elektrické vozíky Et2 SERS jsou vybaveny ovladačem elektronického motoru, který poskytuje hladkou plynule nastavitelnou rychlost a měkké nakládání s mechanismem.
Up-to-date elektronická řídicí jednotka motoru podstatně zvyšuje účinnost dopravních prací, prodloužený cyklus vytrvalých prací na 25% a snížení opotřebení v mechanismu.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

Electric trucks, airports, railway stations, warehouse, industrial enterprises
Elektrické trucky, letiště, nádraží, velkosklady, průmyslové podniky

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Target Countries

 • Austria
 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Belgium
 • Bosnia and Herzegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Georgia
 • Germany
 • Greece
 • Greenland
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Italy
 • Kazakhstan
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macedonia
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Romania
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Tajikistan
 • Ukraine
 • United Kingdom

Zástupce

Pan Alexey Alabuzhev

Chief of international economic activity department/Vedoucí zahraničního oddělení pro ekonomickou aktivitu

Zpět na seznam