The biggest research institute in Slovenia for solutions of technical problems./Největší slovinský výzkumný ústav pro řešení technických problémů

The Jožef Stefan Institute is the leading Slovenian scientific research institute, covering a broad spectrum of basic and applied research in natural sciences, life sciences and engineering. Its field of activity represent control technologies, communication and computer technologies, biotechnologies, new materials, environmental technologies, nanotechnologies, and nuclear engineering. Technology transfer office (CTT) offers solutions developed by Jozef Stefan Institute and connects you with the researchers.
-------------------------------------
Institut Jozefa Stefana je přední slovinský vědecko-výzkumný ústav, který zahrnuje široké spektrum základního a aplikovaného výzkumu v přírodních a biologických vědách a v inženýrství. Zabývá se kontrolními technologiemi, komunikačními a počítačovými technologiemi, biotechnologiemi, novými materiály, environmentálními technologiemi, nanotechnologiemi a jaderným inženýrstvím. Centrum pro transfer technologií (CTT) nabízí řešení vyvinuté Institutem Jozefa Stefana a spojí vás s výzkumníky.

Počet zaměstnanců
 • více než 250
 1. Profil 1
 2. Profil 2
 3. Profil 3
 4. Profil 4
 5. Profil 5
 6. Profil 6

Pressure measurements in evacuated sealed devices as a lifetime assessment tool/Měření tlaku v uzavřených vakuových zařízeních jako nástroj celoživotního hodnocení

Co nabízíme

We offer an expertise in low the pressure and outgassing related measurements and the related know-how. These skills and knowledge are absolutely necessary during the R&D phase and quality control of any evacuated sealed device with a long life-time such as: vacuum insulation panels (VIPs), electron tubes, gas surge arresters etc. in order to obtain fast feedback on the pressure evolution. We perform permeation measurements for various materials, vacuum processing, identification of leaks, determination of pressure and gas composition accumulated inside small sealed devices, measurement of thermal conductivity vs. internal pressure for planar vacuum insulation panels.
-------------------------------------
Nabízíme odborné znalosti v oblasti nízkého tlaku a outgassing související měření a související know-how. Tyto znalosti a dovednosti jsou naprosto nezbytné v průběhu fáze výzkumu a vývoje a kontroly kvality jakýchkoliv vakuovaných uzavřených zařízení s dlouhou životností jako: vakuových izolačních panelů (VIP), elektronek, přepětí plynu apod. za účelem získání rychlé zpětné vazby o vývoji tlaku. Provádíme měření propustnosti pro různé materiály, vakuové zpracování, identifikaci úniků, stanovení tlaku a složení plynu nahromaděného v malých uzavřených zařízeních, měření tepelné vodivosti vs vnitřní tlak rovinných vakuových izolačních panelů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Companies or research institute involved in preparation of vacuum insulation panels, vacuum glazing, other vacuum-related activities.
-------------------------------------
Společnosti nebo výzkumný ústav zabývající se přípravou vakuových izolačních panelů, vakuového zasklení a jiných souvisejících činností.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

Vacuum technique, vacuum systems, pressure measurements.
Vakuová technika, vakuové systémy, měření tlaku.

Hledaná spolupráce

 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Paní dr Nika Lovsin

Technology Transfer Officer

Utilization of waste powder for asphalt binder modifier/Využití odpadního prášku pro modifikátor asfaltových pojiv

Co nabízíme

We have developed a new binder modifier that increases the durability of the asphalt. PMMA/ATH waste powder is used for bitumen modification. Addition of PMMA/ATH material increases the durability of the asphalt concrete and increases the resistance to the rut formation. The bitumen modifier is useful in the road construction industry and in the industry of bitumen insulators.
-------------------------------------
Vyvinuli jsme nový modifikátor pojiva, která zvyšuje trvanlivost asfaltu. Odpadní prášek PMMA / ATH se používá pro modifikaci asfaltu. Přidání PMMA / ATH materiál zvyšuje odolnost asfaltového betonu a zvyšuje odolnost vůči vzniku vyjetých kolejí. Modifikátor bitumen je užitečný v silničním stavitelství a ve výrobě asfaltových pásů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Partners from the construction industry, bitumen industry for joint development or licence agreement.
-------------------------------------
Partneři z oboru stavebnictví, asfaltového průmyslu pro společný vývoj a licenční smlouvy.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

bitumen binder modifier, asphalt, pavement, construction industry
asfaltová pojiva, asfalt, dlažba, stavebnictví

Hledaná spolupráce

 • Spoluprace ve V&V
 • Licence

Zástupce

Paní dr Nika Lovsin

Technology Transfer Officer

Aminosilane modified pigments for preparation of spectrally selective paint coatings/Aminosilane modifikované pigmenty pro přípravu spektrálně selektivní nátěrů

Co nabízíme

We have developed spectrally selective paint coatings (SSPC) with better selectivity, adhesion and stability comparing to existing selective paint technology and PVD coatings. The pigment particles are modified with reactive silanes what enables preparation of smaller pigment particles and better compatibility of pigments with organic matrix. The use of spectrally selective paint coatings is possible on already assembled absorbers, that is impossible to be done with cermets.
-------------------------------------
Vyvinuli jsme spektrálně selektivní nátěry s lepší selektivitou, přilnavostí a stabilitou v porovnání s existující technologií a PVD nátěry. Pigmentové částice jsou modifikovány reaktivními silany, co umožňuje přípravu menších pigmentových částic a lepší kompatibilitu pigmentu s organickou hmotou. Použití spektrálně selektivních nátěrů je možné na již sestavené absorbéry, což je nemožné s užitím cermetů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners for join- further development or licence agreement especially from the industry of solar thermal applications, manufacturers of solar absorbers, producers of painted metal sheets and producers of solar collectors.
-------------------------------------
Hledáme partnery pro další rozvoj nebo licenční smlouvy, zejména z odvětví solárních aplikací, výrobců solárních absorbérů, výrobců lakovaných plechů a výrobců solárních kolektorů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

solar energy harvesting, spectrally selective surfaces, multilayer paint coatings, nanomaterials, new materials
solární energie, spektrálně selektivní povrchy, vícevrstvé nátěry, nanomateriály, nové materiály

Hledaná spolupráce

 • Spoluprace ve V&V
 • Licence

Zástupce

Paní dr Nika Lovsin

Technology Transfer Officer

Contextify - bringing context to your emails/Contextify - vaše emaily v kontextu

Co nabízíme

We have developed a platform (“Contextify”) that allows individuals and organizations to import emails from one or more email accounts. Advanced search features can be used to find relevant information. The search results are not only listed but also visualized using social network, timeline and tag cloud. The service can be used on personal and enterprise level to quickly find and display information. Contextify is an add-in for Microsoft Outlook that can help to search, manage and tag emails and contacts.
-------------------------------------
Vyvinuli jsme platformu ("Contextify"), která umožňuje jednotlivcům a organizacím importovat e-maily z jednoho nebo více e-mailových účtů. Pokročilé vyhledávací funkce mohou být použity k vyhledání relevantních informací. Výsledky vyhledávání jsou nejen uvedeny, ale také vizualizovány pomocí sociálních sítí, časové os apod. Službu je možné využít na osobní i podnikové úrovni pro rychlé vyhledání a zobrazení informací. Contextify je doplňek pro Microsoft Outlook, který vám pomůže vyhledávat, spravovat e-maily a kontakty.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Partners for licence agreement especially computer software providers and early case assessment solution providers.
-------------------------------------
Partneři pro licenční smlouvy, zejména poskytovatelé počítačového softwaru a poskytovatelé hodnocení řešení případů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

e-mail, inbox search, importing e-mails
e-mail, vyhledávání ve schránce, import e-mailů

Hledaná spolupráce

 • Technicka spoluprace
 • Licence

Zástupce

Paní dr Nika Lovsin

Technology Transfer Officer

Antimicrobial coatings to maintain surface clean/Antimikrobiální nátěry k udržení čistého povrchu

Co nabízíme

We have developed a solution for antimicrobial surface protection which provide continuous protection through illumination by sun light or widely spread fluorescence bulbs. Photo-induced stably-deposited titanate nanomaterials have been optimized to significantly inhibit antimicrobial activity and attachment at different surfaces. Titanate nanomaterials can be used on various kinds of surfaces.
-------------------------------------
Vyvinuli jsme řešení pro antimikrobiální povrchovou ochranu, která poskytuje trvalou ochranu prostřednictvím osvětlení sluncem či široce rozšířenými fluorescenčními žárovkami. Foto-indukované stabilní titanátové nanomateriály byly optimalizovány tak, aby významně zpomalily antimikrobiální aktivitu a upevnění na různé povrchy. Titanátové nanomateriály lze použít na různé druhy povrchů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Partners for joint-further development of nanocoatings and partners for licence agreement from the field of nanotechnology, filtering systems and surface protections systems.
-------------------------------------
Partneři pro další rozvoj nanonátěrů a partneři pro licenční smlouvy z oblasti nanotechnologií, filtračních systémů a systémů ochrany povrchů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

titanate nanomaterials, antibacerial coatings
titanátové nanomateriály, antibakterialní nátěry

Hledaná spolupráce

 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V
 • Licence

Zástupce

Paní dr Nika Lovsin

Technology Transfer Officer

Composite electro-catalysts for cheaper and more efficient catalysis in fuel cells/Kompozitní elektro-katalyzátory pro levnější a účinnější katalýzy v palivových článcích

Co nabízíme

Our researchers have developed an industrially scalable process for the synthesis of composite electro-catalysts suitable for fuel cells. The composite electro-catalysts have better activity and stability than commercially available platinum supported on carbon catalysts and are, due to their composition with less platinum, much cheaper.
-------------------------------------
Naši výzkumníci vyvinuli průmyslově škálovatelné postup pro syntézu kompozitních elektro-katalyzátorů vhodných pro palivové články. Kompozitní elektro-katalyzátory mají lepší aktivitu a stabilitu než komerčně dostupná platina založená na uhlíkových katalyzátorech a jsou vzhledem k jejich složení s nižším podílem platiny mnohem levnější.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Manufacturers of catalysts and manufacturers of electrodes for PEM FC interested in license agreement further development.
-------------------------------------
Výrobci katalyzátorů a výrobci elektrod pro PEM FC se zájmem o licenční smlouvy.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

electro-catalysts, fuel cells, nanoparticles, battery
elektro-katalyzátory, palivové články, nanočástice, baterie

Hledaná spolupráce

 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V
 • Licence

Zástupce

Paní dr Nika Lovsin

Technology Transfer Officer
Zpět na seznam